• Školné a poplatky

  • Zápisné

   500 €
   200 € druhý a každý ďalší súrodenec žiaka našej školy

   Zápisné sa platí jednorázovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe). 

    


   Školné na rok 2018/19


   204 € mesačne 10 mesiacov v roku
   149 € mesačne druhý súrodenec
   102 € mesačne tretí a každý ďalší súrodenec

   Školné sa platí vopred do konca predchádzajúceho mesiaca (t.j. do 31. 8. na september).

   Zápisné pri prestupe do existujúcich tried je 500 €.

    


   Školský klub detí na rok 2018/19


   50 € mesačne 10 mesiacov v roku

    

   Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

   Číslo účtu je SK 23 1100 0000 0029 2088 6691 a variabilný symbol platí ten, ako predchádzajúce rokyy, noví rodičia ho nájdu nájdu v zmluve).


   Stav platieb nájdete na stránke EDUPAGE po prihlásení na www.skolafelix.sk alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.

    

    

   Poplatky zahŕňajú všetky pomôcky, učebnice (aj na anglický jazyk) a učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, potrieb na výtvarnú výchovu a pod.

   Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

   V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách - napr. adaptačná víkendovka, škola v prírode, prípadne kurzy ako korčuľovanie, plávanie, lyžovanie.

   Poplatok je možné uhradiť aj vopred na celý školský rok do 31.7., v tom prípade poskytujeme zľavu 40 Eur z celoročného poplatku.