• Zápis prvákov

     • Zápis budúcich prvákov

     • Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár

      Ak máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom 1. septembra 2018, je nutné ho vyplniť najneskôr do 17. januára 2018. (Formuláre prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.)


      Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na deň otvorených dverí, informačné stretnutia, zápis. Na informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. Stretnutie je primárne pre rodičov predškolákov. Pre rodičov mladších detí budeme organizovať podobné podujatie v budúcnosti.    

      Aktuálne plánujeme otvoriť dve prvácke triedy - spolu 40 detí. Riešime možnosť rozšírenia priestorovej kapacity školy, aby sme mohli otvoriť viac tried. Podľa úspešnosti rozšírenia navýšime počet vyžrebovaných.

      Informácie o školnom a poplatkoch nájdete na tejto stránke >>>

      ZÁPIS:

      Zapisujeme len registrovaných záujemcov, ktorí sa zaregistrovali najneskôr 17. januára 2018.

      Do procesu prijímania žiakov na školský rok 2018/19 pozývame len deti narodené do 15. septembra 2012 (deti narodené neskôr po tomto termíne do prijímacieho procesu pre školský rok 2018/19 nezaraďujeme).

      Záujemci, ktorí vyplnili nezáväzný kontaktný formulár do 17. januára 2018, dostanú dotazník, ktorý bude potrebné vyplnený poslať nám v stanovenom termíne späť.

      Do 31. januára 2018 bude zrealizované žrebovanie poradia za prítomnosti notára (žrebuje sa len z tých uchádzačov, ktorí nám pošlú vyplnený dotazník v stanovenom termíne). Prvých 90 záujemcov bude informovaných o postupe do ďalšieho procesu prijímania žiakov (súrodenci sú automaticky zaradení na prvé priečky):

       

      • Proces prijímania budúcich prvákov bude pozostávať z nasledovných krokov:

       

      1. 19. február - 1. marec 2018: popoludnie s rodinami
      2. 1. - 31. marec 2018: rozhovor rodičov s vedením školy / súlad očakávaní rodičov s víziou školy 
      3. 4. - 10. apríl 2018: zápis 

       

      • Zhrnutie kritérií na prijatie:

       

      1. vyplnenie dotazníka
      2. žrebovanie (90 záujemcov)
      3. uhradenie zápisného
      4. účasť na rodinnom popoludní
      5. absolvovanie rozhovoru s vedením školy (súlad očakávaní rodičov s víziou a princípmi školy)
      6. absolvovanie zápisu (školská zrelosť, individuálna školská spôsobilosť, kolektívna školská spôsobilosť)